Làm thế nào để bắt đầu giao dịch?
Chọn sản phẩm giao dịch và nhấn vào "Mua" / "Bán"
Tôi cần bao nhiêu tiền vốn để bắt đầu giao dịch?
TOP1 cung cấp giao dịch đòn bẩy và bạn có thể giao dịch 0.01 lô với số tiền tối thiểu là $5.
$10
0.01Lots
Bạn cần nạp tối thiểu $20 để kích hoạt tài khoản giao dịch trong TOP1.
Bắt đầu giao dịch ngay
#1
Chọn một sản phẩm giao dịch
Có hơn 80 sản phẩm giao dịch phổ biến để lựa chọn.
#2
Phân tích xu hướng thị trường
Xu hướng thị trường được chia thành:
Xu hướng đi lên
Xu hướng đi xuống
Biến động
#3
Vị thế Mở
Mở Vị thế mua: Nhấn vào "Mua"
Lãi khi giá tăng, lỗ khi giá giảm
Mở Vị thế bán: Nhấn vào "Bán"
Lãi khi giá giảm, lỗ khi giá tăng
#4
Vị thế đóng
1. Nhấn vào "Vị thế Đóng" trên trang vị thế
2. Nhấn vào "Có"
3. Nhấn vào "Lịch sử" để xem lãi/ lỗ
Bắt đầu giao dịch ngay
Các nhân tố chủ đạo